Thứ Hai, 24/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Sơ đồ tham quan

Sơ đồ tham quan tầng 1
Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975)Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (1976 đến nay)Sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới tặng Chủ tịch HCM và Đảng Cộng sản Việt Nam