Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Triều Tây Sơn (1778 - 1802)

Triều Tây Sơn trải qua 3 đời vua: Nguyễn Nhạc (1778 - 1793), Nguyễn Huệ (1789 - 1792), Nguyễn Quang Toản (1792 - 1802). Với những cải cách về kinh tế (chính sách khuyến nông), văn hóa, giáo dục (chính sách khuyến học, đề cao chữ Nôm) đã giúp người dân bước đầu ổn định cuộc sống, phát triển đất nước sau thời gian loạn lạc và đặc biệt là những chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785), quân Thanh (1789), thống nhất đất nước từ Bắc – Nam của Quang Trung Nguyễn Huệ đã để lại những dấu ấn lịch sử quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

trieu-Tay-Son