Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần, vật chất của nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có những người dân tiến bộ Mỹ.

Hiện vật- tư liệu