Thứ Ba, 18/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1955-1975) là một cuộc trường chinh đầy gian khổ, hy sinh, một bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Với quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng, khắc phục khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: từ Đồng khởi Bến Tre đến Ấp Bắc, Vạn Tường, Tết Mậu Thân 1968, Điện Biên Phủ trên không 1972 đến đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phần trưng bày này cũng giới thiệu các hiện vật về cuộc sống, chiến đấu, lao động, làm việc, xây dựng cơ sở vật chất trong thời chiến và chuẩn bị những điều kiện cho sự phát triển đất nước sau chiến tranh.

Sơ đồ tham quan

Hiện vật- tư liệu