Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam một dấu son chói lọi giữa thế kỷ 20, khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong chiến tranh giữ nước của nhân dân Việt Nam.

Hiện vật- tư liệu