Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Vào cuối thế kỷ II TCN, nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Nhân dân ta luôn phải đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột, giành độc lập dân tộc và đặc biệt là chống âm mưu đồng hóa về văn hóa của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Sức sống của văn hóa Việt vẫn được bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, người Việt đã rất linh hoạt trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa bên ngoài như: tiếp thu chữ Hán để mở mang tri thức, tiếp thu những tư tưởng, tôn giáo lớn như: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo để phát triển văn hóa dân tộc. Người Việt còn nhanh chóng tiếp thu, phát triển kỹ thuật làm gốm, đặc biệt là sự chuyển đổi về kỹ thuật, tổ chức sản xuất gốm tạo tiền đề cho sự phát triển của gốm Việt Nam. Trên cơ sở đó, góp phần rất lớn phát triển văn hóa dân tộc tạo nền tảng vững chắc cho văn hóa Đại Việt phục hưng và phát triển sau này.

Hiện vật- tư liệu