Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Kết hợp giới thiệu nội dung lịch sử với trưng bày sưu tập hiện vật và hình ảnh, tài liệu, mô hình…, phần trưng bày này giới thiệu khái quát lịch sử Việt Nam 25 năm sau chiến tranh gồm: Tổ quốc thống nhất; Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1976-1985; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước; Một số thành tựu bước đầu thời kỳ đổi mới (1986-2000).

Sơ đồ tham quan

Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (1976 đến nay)