Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Tòa nhà tại 216 Trần Quang Khải (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trước đây) được xây dựng năm 1917 là trụ sở của Sở Thương chính Đông Dương. Năm 1954, miền Bắc giải phóng, Hội đồng Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định cải tạo và chuyển đổi nơi này thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến ngày nay. Sau 5 năm xây dựng nội dung, Bảo tàng chính thức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào ngày 6/1/1959.

Lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 tới nay
Sơ đồ tham quan tầng 1
Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975)Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (1976 đến nay)Sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới tặng Chủ tịch HCM và Đảng Cộng sản Việt Nam
Sơ đồ tham quan tầng 2
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam (1858-1945)Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam (1858-1945)