Thứ Bảy, 02/03/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/02/2016 00:00 340
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Mai Thời Chính, Thiều Hoa; Nxb: Thanh niên; Khổ sách: 24 cm x 25 cm; Số lượng: 209 tr.; Năm: 2009.

Đảng ta ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cánh mạng Việt Nam, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, ghi lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước đầy khó khăn phức tạp, những thành tựu đó một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang trong tám thập kỷ qua.

Cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản – Những mốc son vang của lịch sử” được biên soạn và giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về "pho lịch sử bằng vàng" của Đảng. Ấn phẩm tuy không thể phản ánh đầy đủ lịch sử của Đảng nhưng là những minh chứng hào hùng về sự lãnh đạo vĩ đại, tài tình của Đảng trong quá trình chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và đang vững tin bước vào thế kỷ XXI.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: