Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

09/04/2017 00:00 417
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng 6/4/2017, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức chương trình Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm này.

Sáng 6/4/2017, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức chương trình Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm này.

1

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh những giá trị của tác phẩm "Đường cách mệnh" .

“Đường cách mệnh” là tác phẩm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927. Kể từ đó đến nay, cuốn sách liên tục được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành rộng rãi đến đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau, thực tiễn lịch sử đòi hỏi phải có một tổ chức mới, có đường lối đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ thì mới lãnh đạo cách mạng đi đến thành công. Bởi vậy, cuốn sách “Đường cách mệnh” có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm đã chỉ rõ những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, là tư liệu tham khảo đặc biệt quan trọng và cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình đất nước.

Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cuốn sách “Đường cách mệnh” hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại sự kiện, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, người đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Đường cách mệnh” là một trong số những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước chính thức xếp hạng là bảo vật quốc gia. Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể coi là văn kiện chính trị Mác xít đầu tiên ở Việt Nam và khẳng định con đường cách mạng của Việt Nam.

“Đại hội Đảng XII mới đây đã khẳng định đường lối phát triển cách mạng trong thời kỳ mới, đó cũng chính là tiếp tục sự nghiệp của “Đường cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra 90 năm trước đây. Nhân Ngày Sách Việt Nam năm 2017, chúng ta giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” để kỷ niệm 90 năm ngày tác phẩm ra đời. Năm nay cũng kỷ niệm 100 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga với sự lãnh đạo của thiên tài Lênin, người có ảnh hưởng rất quan trọng đến hành trình tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc”, GS. TS Hoàng Chí Bảo cho biết thêm./.

Đinh Phương

dangcongsan.vn

Chia sẻ: