Thứ Năm, 18/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:36 1794
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Báo Việt Nam Độc Lập, cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, số 1 (101), ngày 1-8-1941

Từ số 1 (101) đến số 28 (128) là cơ quan Tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng; Từ số 29 (129) đến số 86 (186) là cơ quan tuyên truyền của Liên tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng - Bắc Cạn ; Từ số 87 (187) đến số 126 (226) là cơ quan truyên truyền của Liên tỉnh bộ Cao - Bắc - Lạng (Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, “Việt Nam Độc Lập” vẫn tiếp tục được xuất bản. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo từ số 1 (101) ngày 1-8-1941 đến khi Người đi Trung Quốc (năm 1942). Sau đó báo do đồng chí Phạm Văn Đồng chỉ đạo. Báo in litô, mỗi số có 2 trang. Tính đến ngày 16-12-1945, báo ra được 135 số. Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ 127 số báo “Việt Nam độc Lập” và 3 họa bản ra tháng 5, 6, 7 năm 1945.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6893

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Máy chém

Máy chém

  • 04/11/2017 04:35
  • 2211

Máy chém, thực dân Pháp đặt tại nhà tù Hòa Lò (Hà Nội) dùng để xử tử nhiều người Việt Nam yêu nước thời kỳ trước năm 1945.